Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Dobrá prevencia nikdy nie je zlá

Reakcia na aktuálne potreby klientov je jedným z hlavných determinantov kvality našej práce s mladými ľuďmi v programe CIRKUS. Našou snahou je vytvoriť bezpečný priestor pre sebarealizáciu klientov v sídliskových podmienkach, ideálne za ich participácie.

Keď nastala pandémia koronavírusu a všetky školy sa zatvorili, v životoch našich klientov nastalo nevyplnené miesto, ktoré by za bežných okolností trávili v škole. Možno práve touto absenciou štruktúrovanej výuky v aktuálnom období si klienti nášho terénneho programu sami vypýtali preventívne prednášky na rôzne témy. Keďže už dlho vieme, že terénna služba nie je pre klientov len o voľnočasových aktivitách, začali sme kuť ich železo za horúca.

V Združení STORM si často pripomíname, aké je dôležité využívať výhody našich výhod, a preto sme spojili príjemné s užitočným, resp. užitočné s užitočným a k terénnej časti nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS sme pripojili prvky primárnej a sekundárnej prevencie na základných a stredných školách programu STEREO.

„STERKUS či CIRREO? Na názve nezáleží, podstatné je, že potrebu klientov sme naplnili,“ zhodnocuje aktivitu koordinátor programu CIRKUS, Róbert Tkáč.

Spoločne sme spísali brainstorming ich nápadov a želaní, spojili sme ich do väčších rámcov a vytriedili, čo klientom môžeme ponúknuť a čo už je za našou hranicou. Vymysleli sme systém hlasovania a vybrali obsahy s najväčším počtom hlasov. Zistili sme, že v aktuálnej dobe najviac zaujímajú mladých témy prevencie alkoholu, diskriminácie, šikany a kyberšikanovania. Vychádzajúc z filozofie a princípov nízkoprahovosti v programe CIRKUS nie je vždy priestor pre špecifické preventívne aktivity s dlhdobo plánovanou štruktúrou, preto sme stanovili osobité pravidlá pre pracovníkov aj klientov ohľadne dobrovoľnej účasti, času, participácie či sebaotvorenia. Štruktúru a jasné pravidlá si klienti osvojili a nárokovali si ich dodržiavanie. Rýchlo si zvykli na júnové štvrtky o štvrtej kedy sa interaktívnym spôsobom hodinu venujeme konkrétnej téme.

Samozrejme sme sa potýkali aj s niekoľkými rizikami, ktoré sme striedavo mohli alebo nemohli ovplyvniť. Upršané júnové dni sa postarali o niekoľko kvapiek dažďa, ktoré nám nadšenie nikdy nevzali, na začiatku sme museli vyriešiť obmedzenie s bezpečným odstupom či rúškami. Kreatívne sme využili opustené pieskovisko, ktoré sa stalo bezpečnou zónou pre skupinové aktivity. Pomerne široká veková štruktúra klientov si žiadala dôkladnú prípravu pracovníkov a nároky na vyváženosť aktivít a diskusií.

Keď sa pripravujeme na službu, nikdy naisto nevieme, či klienti prídu, koľko ich príde alebo v akom budú rozpoložení. Aj z týchto dôvodov sme sa dôkladne pripravovali na rôzne alternatívy či úskalia tohto pokusu, ktorý v jeho závere hodnotím ako úspešný.

Autorka: Mgr. Mária Ösziová, Terénna sociálna pracovníčka v NPDM CIRKUS

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie