Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Rozšírenie ponuky služieb

Ponuku našich služieb sa nám podarilo rozšíriť o terénnu prácu s deťmi a mládežou, skupinovú prácu, individuálne poradenstvo a doučovanie. Taktiež sme otvorili Nízkoprahový klub Cirkus 4x do týždňa (každý utorok až piatok od 17:00-20:00).

Terénna práca s deťmi a mládežou

Terénny program- terénna práca (streetwork) s deťmi a mládežou na sídlisku Klokočina sa realizuje 2 x do týždňa vždy v pondelok a piatok od 18:00-20:00 Miesta kontaktu: sídlisko Klokočina, Nitra: ihrisko na Čajkovského a U rampa v časti Diely.

Terénna sociálna práca pozostávala z prvej fázy depistáže, mapovania prostredia a následne sme vo fáze kontaktovania sa s deťmi a mládežou a ponukou sociálnych služieb v ich prirodzenom prostredí- teda na ulici. V teréne pracovníci s klientmi trávia voľný čas, ponúkajú informácie a sociálne poradenstvo.

Terénni pracovníci: Mgr. Martina Mesiarkinová, Mgr. Eva Majová, Mgr. Karin Andrášiková, Mgr. Kristína Hozáková, Mgr. Lukáš Mokrý, Barbora Hurtišová

Skupinová práca

Interaktívna skupinová práca sa uskutočňuje 1x do týždňa vždy v stredu. Ide o systematickú skupinovú prácu formou interaktívnych aktivít na témach ako sebapoznávanie, vzťahy, empatia, predsudky, osobnostný rozvoj, tolerancia, kooperácia...Aktivity a hry sú zamerané vždy podľa potrieb klientov, na rozvíjanie ich sociálnych zručností (komunikácia, zvládanie konfliktných situácií, tolerancia voči druhým), efektívna verbálna a neverbálna komunikácia, primerané reakcie, zvládanie krízových situácií. Prevencia látkových a nelátkových závislostí a.i..

Lektori skupinových aktivít: Mgr. Martina Mesiarkinová, Mgr. Andrea Hugáňová, Mgr. Karin Andrášiková, Mgr. Kristína Hozáková, Mgr. Martin Valentíny, Mgr. Linda Ulická

Poradenstvo a doučovanie

Klienti majú možnosť individuálneho stretnutia s vybraným pracovníkom, alebo psychologičkou. Rozhovory sa týkajú aktuálnych problémov klienta, ktoré nie je možné riešiť počas služby za prítomnosti ostatných klientov. Rozhodli sme sa vyhradiť priestor pre individuálne poradenstvo, pretože sa táto potreba u našich klientov objavila.

Realizujeme ho 3 x do týždňa: každý utorok, štvrtok, piatok od 15:30-16:30 je to priestor vyhradený na individuálnu prácu s jedným klientom.

Tak isto klienti tento priestor môžu využiť aj na individuálne doučovanie, ktoré sa hlavne na konci školského roku veľmi osvedčilo a prinieslo aj zlepšenie výsledkov.

Individuálne poradenstvo a doučovanie: Mgr. Martina Mesiarkinová, Mgr. Eva Majová, Mgr. Karin Andrášiková, Mgr. Kristína Hozáková, Mgr. Martin Valentíny, Bc. Stanislava Kernová Doučovanie: Mgr. Lukáš Mokrý, Barbora Hurtišová

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie