Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Informácie o združení Storm

Kto sme

Združenie STORM (IČO 37868314) vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Sídlo občianskeho združenia sa nachádza na adrese Nedbalova 17, Nitra 949 01.

Naše poslanie a ciele

 • Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Klásť dôraz na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého kontaktu.
 • Zoskupovať záujemcov o preventívnu (kontaktnú, sociálnu, terénnu) prácu.
 • Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa v cieľových skupinách.
 • Spolupracovať so zdravotníckymi, záujmovými, mládežníckymi, občianskymi a inými združeniami, charitou, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia.

Naše východiská

Harm Reduction

Harm Reduction zjednodušene znamená znižovanie rizík/škôd zo správania človeka. Riziko je chápané ako pravdepodobnosť, že dôjde k udalosti, ktorá môže spôsobiť škodu. Harm Reduction dáva možnosť voľby, rešpektuje rozhodnutia človeka a podporuje akúkoľvek pozitívnu zmenu.

Základné princípy
 • pragmatizmus
 • humanistické hodnoty
 • zameranie sa na škody
 • vyváženie nákladov a prínosov
 • priorita okamžitých cieľov

Nízkoprahová filozofia

Nízkoprahovosť predstavuje reálnu dostupnosť služieb. Služby sú klientom poskytované v čo najprirodzenejšom prostredí, anonymne a bezplatne.

Základné princípy
 • nízkoprahové naladenie pracovníkov
 • bezpečie
 • pasivita je prípustná
 • pravidelná dochádzka nie je podmienkou k možnosti využívania služieb
 • žiadne prípadne minimálne poplatky
 • zaručená anonymita

Hlavné programy Združenia STORM

STEREO – primárna prevencia rizikového správania skupinovou prácou v základných a stredných školách v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

CIRKUS – primárna prevencia s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v meste Nitra.

KROK VPRED - sekundárna prevencia drogovej závislosti formou terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Nitra, Trnava, Sereď.

ZÓNA – kontaktné centrum pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych v meste Sereď.

ECHO – preventívna a osvetová činnosť s verejnosťou v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie