Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Informácie o združení Storm

Kto sme

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Naše poslanie a ciele

 • Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Klásť dôraz na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého kontaktu.
 • Zoskupovať záujemcov o preventívnu (kontaktnú, sociálnu, terénnu) prácu.
 • Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa v cieľových skupinách.
 • Spolupracovať so zdravotníckymi, záujmovými, mládežníckymi, občianskymi a inými združeniami, charitou, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia.

Naše východiská

Harm Reduction

Harm Reduction zjednodušene znamená znižovanie rizík/škôd zo správania človeka. Riziko je chápané ako pravdepodobnosť, že dôjde k udalosti, ktorá môže spôsobiť škodu. Harm Reduction dáva možnosť voľby, rešpektuje rozhodnutia človeka a podporuje akúkoľvek pozitívnu zmenu.

Základné princípy
 • pragmatizmus
 • humanistické hodnoty
 • zameranie sa na škody
 • vyváženie nákladov a prínosov
 • priorita okamžitých cieľov

Nízkoprahová filozofia

Nízkoprahovosť predstavuje reálnu dostupnosť služieb. Služby sú klientom poskytované v čo najprirodzenejšom prostredí, anonymne a bezplatne.

Základné princípy
 • nízkoprahové naladenie pracovníkov
 • bezpečie
 • pasivita je prípustná
 • pravidelná dochádzka nie je podmienkou k možnosti využívania služieb
 • žiadne prípadne minimálne poplatky
 • zaručená anonymita

Hlavné programy Združenia STORM

STEREO – primárna prevencia rizikového správania skupinovou prácou v základných a stredných školách v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

CIRKUS – primárna prevencia s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v meste Nitra.

KROK VPRED - sekundárna prevencia drogovej závislosti formou terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Nitra, Trnava, Sereď.

ZÓNA – kontaktné centrum pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych v meste Sereď.

ECHO – preventívna a osvetová činnosť s verejnosťou v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie