Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

logo projektu Cirkus

CIRKUS - Charakteristika

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program CIRKUS poskytuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou prevažne pre sídliskovú mládež v meste Nitra. Ponúka bezpečnú alternatívu ulice. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Pracovníci pomocou voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovou skupinou. Prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, povzbudzovaním a oceňovaním vedú klientov k samostatnosti, zodpovednosti a sebadôvere.

Program CIRKUS poskytuje klientom informácie a sprevádzanie, pomáha im riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti a taktiež zapája komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.

Ciele a úlohy programu CIRKUS

 • Pracovať s deťmi a neorganizovanou mládežou na základe nízkoprahovosti a filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Poskytovať kvalitné sociálne služby
 • Znižovať sociálno – patologické javy páchané na cieľovej skupine a páchané ňou a tým zvyšovať bezpečie v meste (znižovať drobnú kriminalitu, vandalizmus, experimentovanie s drogami, sexuálne násilie, záškoláctvo).
 • Realizovať preventívne aktivity a predchádzať vzniku látkových a nelátkových závislostí.
 • Napomáhať klientom riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti.
 • Spájať v spolupráci s Komunitným centrom komunitu a vytvárať sociálnu sieť sídliska Klokočina mesta Nitra a zapájať komunitu, rodičov, ostatné organizácie a sociálne okolie do preventívnych programov rozličného charakteru.
 • Spolupracovať naďalej s Asociáciou nízkoprahových programov pre deti a mládež.
 • Vzdelávať a dovzdelávať pracovníkov programu v aktuálnych oblastiach a poskytovať im pravidelnú supervíziu.
 • Vyvíjať kroky k aktivitám, ktoré môžu pomôcť k medializácii a popularizácii nízkoprahových služieb.

Cieľové skupiny programu CIRKUS

 • jednotlivci a skupiny detí a mládeže vo veku od 11 do 22 rokov, ktorí prežívajú nepriaznivé sociálne situácie, vyrastajú v málo podnetnom prostredí s nedostatkom príležitostí
 • odborná a laická verejnosť

Poskytované služby programu CIRKUS

 • Sociálne poradenstvo: pre deti a mládež, pre rodinných príslušníkov klientov
 • Kontaktná práca
 • Voľnočasové aktivity (spoločenské a športové hry, stolný futbal, umelecké aktivity)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Distribúcia klienta
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (pracovné agentúry, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy a pod.)
 • Organizovanie besied, prednášok, komunitných akcií a interaktívnych workshopov a iné
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie