Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

logo projektu Cirkus

CIRKUS - Charakteristika

Program CIRKUS Združenia STORM sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program CIRKUS poskytuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou prevažne pre sídliskovú mládež v meste Nitra. Ponúka bezpečnú alternatívu ulice. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Pracovníci pomocou voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovou skupinou. Prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, povzbudzovaním a oceňovaním vedú klientov k samostatnosti, zodpovednosti a sebadôvere.

Program CIRKUS poskytuje klientom informácie a sprevádzanie, pomáha im riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti a taktiež zapája komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.

Ciele a úlohy programu CIRKUS

 • Pracovať s deťmi a neorganizovanou mládežou na základe nízkoprahovosti a filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Poskytovať kvalitné sociálne služby
 • Znižovať sociálno – patologické javy páchané na cieľovej skupine a páchané ňou a tým zvyšovať bezpečie v meste (znižovať drobnú kriminalitu, vandalizmus, experimentovanie s drogami, sexuálne násilie, záškoláctvo).
 • Realizovať preventívne aktivity a predchádzať vzniku látkových a nelátkových závislostí.
 • Napomáhať klientom riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti.
 • Spájať v spolupráci s Komunitným centrom komunitu a vytvárať sociálnu sieť sídliska Klokočina mesta Nitra a zapájať komunitu, rodičov, ostatné organizácie a sociálne okolie do preventívnych programov rozličného charakteru.
 • Spolupracovať naďalej s Asociáciou nízkoprahových programov pre deti a mládež.
 • Vzdelávať a dovzdelávať pracovníkov programu v aktuálnych oblastiach a poskytovať im pravidelnú supervíziu.
 • Vyvíjať kroky k aktivitám, ktoré môžu pomôcť k medializácii a popularizácii nízkoprahových služieb.

Cieľové skupiny programu CIRKUS

 • jednotlivci a skupiny detí a mládeže vo veku od 11 do 22 rokov, ktorí prežívajú nepriaznivé sociálne situácie, vyrastajú v málo podnetnom prostredí s nedostatkom príležitostí
 • odborná a laická verejnosť

Poskytované služby programu CIRKUS

 • Sociálne poradenstvo: pre deti a mládež, pre rodinných príslušníkov klientov
 • Kontaktná práca
 • Voľnočasové aktivity (spoločenské a športové hry, stolný futbal, umelecké aktivity)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Distribúcia klienta
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (pracovné agentúry, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy a pod.)
 • Organizovanie besied, prednášok, komunitných akcií a interaktívnych workshopov a iné
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie