Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji

Združenie STORM vo svojom programe CIRKUS od 2.1.2018 začalo s realizáciou projektu pod názvom Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prostredníctvom rozvoja fungujúceho ambulantného programu v nízkoprahovom klube pre deti a mládež na Klokočine v Nitre a rozbehnutia nového terénneho programu chceme napomôcť k znižovaniu negatívnych dopadov spojených s rizikovým správaním a málo podnetným prostredím na vývoj detí a mládeže. Realizáciou projektu chceme dosiahnúť najmä zvýšenie počtu klientov a členov ich rodín využívajúcich služby zariadenia - napr. špeciálne sociálne poradenstvo, rozvíjať nové služby poskytované terénnou formou. Nový rozšírený projektový model prevádzky by napĺňal potreby vyššieho počtu detí, mládeže ako aj ich rodín, ktorým by tak boli k dispozícii ľahko dostupné, bezplatné, odborné intervencie zamerané na pomoc a podporu.

Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity.

  1. podaktivita - rozvoj terénnej sociálne práce v otvorenom prostredí. Momentálne systematickú terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou v meste Nitra nevykonávame. Nami realizovaná práca bude prebiehaťod pondelku do štvrtku prevažne v poobedných a večerných hodinách, podľa záujmu a potrieb cieľovej skupiny. Začiatok služby bude určený na administráciu a online kontat s klientmi. Ostatný čas bude vyhradený na priamu prácu s klientmi v otvorenom prostredí. Realizáciou podaktivity budú poverení dvaja terénni sociálni pracovníci na polovičný úväzok. Lokality výkonu terénnej práce sú druhé najväčšie sídlisko v Nitre Chrenová, kde z mapovania vieme o potenciálnych nových klientoch.
  2. podaktivita – rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom zariadení. Klub bude otvorený od pondelka do štvrtku na 5 hodín denne a zvýšime čas vyhradený na individuálne poradenstvo pre klientov alebo ich rodinných príslušníkov a psychologické poradenstvo na základe dohody na 4 hodiny denne po celý týždeň. Začiatok služby bude určený na administráciu projektu, prípravu a online kontakt a poradenstvo s klientmi. Ostatný čas bude vyhradený na priamu prácu s klientmi. Realizáciou podaktivity budú poverení dvaja sociálni pracovníci na plný úväzok.

Bližšie informácie o projekte:

Názov projektu:
Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji

Názov operačného programu:
Operačný program ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 kód projektu 312041I937

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:
312000 - Operačný program Ľudské zdroje 312040 - 4. Sociálne začlenenie 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Časový rámec realizácie projektu:
2.1.2018 – 31.8.2021

Kontaktné údaje prijímateľa:
Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra, Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 0905943229, zdruzenie.storm@gmail.com, www.zdruzeniestorm.sk

Ciele projektu:
práca v otvorenom prostredí, zefektívnenie práce v otvorenom prostredí, zvýšenie opatrení sociálno-právnej ochrany a zefektívnenie prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Cieľové skupiny:
deti a mládež, rodinní príslušníci a blízke osoby, verejnosť

Komunikačné materiály:

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie