Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, projekt Cirkus

Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Združenie STORM vo svojich programoch KROK VPRED a ZÓNA od 2.1.2018 začalo s realizáciou nového dlhodobého projektu pod názvom Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prostredníctvom rozvoja terénneho programu v meste Nitra a ambulantného programu v Seredi sa zameriame na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov na klientoch ohrozených drogovými a inými závislosťami v otvorenom prostredí. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť najmä zvýšenie počtu klientov, pre ktorých je zabezpečený výkon opatrení. Zvýšením intenzity výkonu predpokladáme, že sa zvýši aj prirodzeným spôsobom počet klientov, ktorý môžu využívať naše služby. Nový projektový model prevádzky by napĺňal potreby najrozšírenejšej komunity v Nitre a v kontaktnom ambulantnom centre. Rozšírením služby na viac dní a hodín budeme mať príležitosť poskytnúť klientom viac pomoci a podpory, a tým zefektívniť proces resocializácie v rizikových skupinách obyvateľstva.

Nový štvorročný projekt je rozdelený do dvoch oblastí – rozvoj terénneho programu v Nitre a rozvoj ambulantného programu v kontaktnom centre v Seredi.

  • V tomto čase sa v meste Nitra realizuje služba terénneho programu 2x týždenne so 4 hodinovou dotáciou priamej práce s klientmi. Zároveň si takýto typ služieb vyžaduje aj prípravu a intervíziu po ukončení priamej práce s klientmi v otvorenom prostredí.. Nami rozšírená dostupnosť služieb by predstavovala nárast z pôvodných 8 pracovných hodín na 20 hodín v rámci pracovného týždňa.
  • Ambulantné kontaktné centrum v Seredi vnímame ako účelné a efektívne riešenie práce na individuálnych potrebách klientov a dlhodobej motivácií k zmene. Momentálne je otvorené centrum pre klientov 12 hodín počas pondelka až stredy. Nový časový harmonogram by predstavoval navýšenie dostupnosti na 20 hodín priamej práce. Otvorili by sme aj vo štvrtok a v piatok. Dostupnosť služieb počas celého pracovného týždňa vnímame ako základnú potrebu klientov, čím sa zabezpečí dostupnosť opatrení SPOaSK, ktorých cieľom je resocializácia rizikových skupín v meste Sereď.

Viac informácií o projekte:

Názov projektu:
Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Názov operačného programu:
Operačný program ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 kód projektu 312041I427

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:
312000 - Operačný program Ľudské zdroje 312040 - 4. Sociálne začlenenie 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Miesto realizácie projektu:
Nitriansky a Trnavský kraj

Časový rámec realizácie projektu:
2.1.2018 – 31.8.2021

Kontaktné údaje prijímateľa:
Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra, Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 0905943229, zdruzenie.storm@gmail.com, www.zdruzeniestorm.sk

Ciele projektu:
sociálne začlenenie, práca v otvorenom prostredí, zefektívnenie práce v otvorenom prostredí, zvýšenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Cieľové skupiny:
užívatelia drog, osoby pracujúce v sexbiznise, verejnosť

Komunikačné materiály:

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie