Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Fotogaléria, projekt Krok vpred

KROK VPRED - Projekty

Ľudia z komunity

Najpodstatnejšou prioritou a hlavným cieľom je uplatňovanie princípu zmysluplného zapájania injekčných užívateľov a užívateliek drog (ďalej len IUD) do implementácie Harm Reduction služieb a ich motivácia k aktívnej participácii na plánovaní, nastavovaní a realizácii terénnej služby výmeny injekčného materiálu.

Projekt je vypracovaný, spustený a realizovaný na základe požiadavky, ktorá prišla priamo od klientov a klientiek Združenia STORM. Na základe požiadavky IUD sme v roku 2018 v Trnave realizovali prieskum, ktorého zámerom bolo spoločne s klientkami a klientmi vypracovať pravidlá projektu. Do tohto prieskumu bola tiež prizvaná a zapojená aj odborná verejnosť. Projekt, ktorý podporilo Mesto Trnava je v tomto meste realizovaný od augusta 2018 do súčastnosti.

Priama participácia IUD na realizácii terénnej služby výmeny injekčného materiálu má veľmi pozitívne štatistické ukazovatele, za ktorými je skrytý hlavne pocit hrdosti, ktorý môžeme v tme zahliadnuť na tvári ženy, ktorá na ňom participuje a konštatuje: „Ja som na seba pyšná. Áno. Som na seba pyšná.“

FIXPOINT

Prvý verejný kontajner na injekčné striekačky na Slovensku! V meste Trnava sme v roku 2017 umiestnili prvý bezpečnostný kontajner na injekčné striekačky, ktorý môžu využiť nielen užívatelia drog ale i bežní obyvatelia. Kontajner je pravidelne kontrolovaný pracovníkmi združenia a ihly sú z neho bezpečne likvidované. Inšpiráciu a technológiu kontajneru sme získali od partnerskej organizácie Progressive o.p.s..

ODBORNÍCI NA ULICI

Projekt bol prvý krát spustený v roku 2005 zo zdrojov Nadácie pre deti Slovenska. Prebiehal súčasne popri terénnej práci. Cieľom projektu je zatraktívniť a sfunkčniť služby zdravotného a právneho poradenstva pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Na službu do terénu spolu s terénnymi pracovníkmi chodia zdravotná sestra a právnik. Služby odborníkov sa realizovali dvakrát do mesiaca, v mestách Nitra a Sereď. Projekt sa opakuje podľa možnosti každoročne v nemennej podobe s výnimkou časového intervalu.

STORMÍK

Projekt je zameraný na vydávanie rovnomenného časopisu z dielne organizácie výlučne pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Distribuuje sa v mestách, kde pôsobí program KROK VPRED. Pilotne sa začal časopis vydávať v marci 2005 z vlastných prostriedkov, od roku 2007 bolo jeho vydávanie hradené z rôznych menších grantov. Cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie klientov o témach, ktoré sú im blízke pútavou formou. Obsahom jednotlivých čísel časopisu sú príspevky najmä z oblasti rôznych možností eliminovania rizikového správania. Priestor sa venuje taktiež zaujímavostiam zo zahraničia a novinkám. Súčasťou sú aj príspevky od klientov vo forme obrázkov alebo príbehov. Časopis sa z roka na rok profesionalizuje, jeho úroveň po obsahovej ale aj grafickej stránke neustále narastá. Vydáva sa podľa možnosti jeden krát za mesiac. Čísla časopisu si môžete stiahnuť na www.edekontaminace.cz

TESTOVANIE

Projekt Testovanie skrytej populácie užívateľov drog bol celoslovenským projektom, do ktorého sa okrem našej organizácie zapojili aj OZ Prima, OZ Heuréka a OZ Risen. Cieľom projektu bolo testovanie priamo v teréne na protilátky ochorení – hepatitíd (žltačiek) typu B a C, HIV a syfilisu. Súčasťou bola distribúcia klientov s možným vírusom do zdravotníckych zariadení a distribúcia informačných a vzdelávacích letákov. Tento projekt trval v období od marca do októbra 2007 a cieľovou skupinou boli prevažne aktívni užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise v mestách Nitra, Sereď a Trnava. V roku 2008 sme pokračovali v projekte z vlastných zdrojov a testovali sme raz mesačne v každom meste, v interiéroch terénneho automobilu. Každý pracovník, ktorý testoval, bol na túto prácu špeciálne vyškolený. Záujem klientov o testovanie neustále pretrváva. V prípade získania ďalších financií projekt opakujeme.

anTYvír

Projekt anTYvír sa týkal testovania obyvateľov mesta Nitra na prítomnosť protilátok na vírusové ochorenia z kapilárnej krvi pomocou screeningových testov špeciálne vyškolenými dobrovoľníkmi. Testovaná skupina obyvateľov bola informovaná o možných spôsoboch prenosu vírusového ochorenia, o výsledkoch testu, možnostiach ochrany voči prenosným vírusovým ochoreniam a ich liečbe. Projekt prebiehal v troch zariadeniach v meste Nitra - Diecézna charita Nitra, Azylový Dom Nitra, Štúrova 55, Budúcnosť, n.o.

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie