Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu, Krok vpred

KROK VPRED - Charakteristika

Program KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.

Program KROK VPRED účinne vypĺňa medzeru medzi primárnou a terciárnou starostlivosťou o klienta. Kontaktní pracovníci pracujú s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise bez toho, aby od nich vyžadovali ukončenie rizikového správania.

Terénna sociálna práca sa realizuje v mestách: Nitra, Sereď a Trnava vo večerných hodinách.

V rámci programu KROK VPRED sa realizuje pravidelne projekt STORMík – časopis pre klientov, ktorý okrem informácií o časoch, miestach a možnostiach služby obsahuje aj články z oblasti zdravia, drog či práva. Klienti môžu priamo prispievať svojou tvorbou - poéziou, kresbami, článkami, príbehmi. Prípadne sa spolupodieľať na výbere aktuálnych tém budúcich čísel časopisu. Okrem odborných článkov obsahuje časopis aj voľnočasové a zábavné prvky. Viac informácií o časopise STORMík.

Ciele a úlohy programu KROK VPRED

 • Prispieť k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z vnútrožilového užívania drog u obyvateľov miest Nitra, Sereď, Trnava a osôb zdržiavajúcich sa v danej lokalite prostredníctvom mobilnej terénnej sociálnej práce.
 • Kontaktovať a poskytovať poradenstvo a ďalšie služby osobám pracujúcim v pouličnom sex-biznise najmä v mestách Sereď, Trnava a na ceste smerom na Zlaté Moravce.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek prostredníctvom distribúcie sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým zmierniť riziko prenosu krvou prenosných ochorení (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) medzi užívateľmi.
 • Znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na majoritnú populáciu zberom a bezpečnou likvidáciou injekčných striekačiek.
 • Zvyšovať motiváciu klientov smerujúcu k zlepšeniu svojej životnej situácie prostredníctvom poradenstva.
 • Napomôcť klientom zlepšiť kvalitu svojho života prostredníctvom sociálnej asistencie (sprevádzanie kontaktnými pracovníkmi k lekárovi, do úradov a pod.).
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné) medzi klientmi programu, ako aj z klientov programu na majoritnú populáciu.
 • Zaškoliť do pracovného tímu nových kontaktných pracovníkov, tak aby bola personálne zabezpečená kontinuálna práca v teréne, zabezpečiť očkovanie pre týchto pracovníkov.
 • Zvyšovať kvalifikáciu a motiváciu kontaktných pracovníkov pravidelným vzdelávaním, samoštúdiom a supervíziou.

Cieľové skupiny programu KROK VPRED

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise
 • odborná a laická verejnosť

Ciele a úlohy programu KROK VPRED

 • Výmenný servis a distribúcia materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontaktná práca
 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti
 • Základné (neinvazívne) zdravotné ošetrenie
 • Informačný servis
 • Motivačné rozhovory
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Sociálna asistencia
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie