Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu, Krok vpred

KROK VPRED - Charakteristika

Program KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie Harm Reduction a nízkoprahovej filozofie. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce celoročne znižuje riziká vyplývajúce s injekčného užívania drog a práce v sex-biznise.

Program KROK VPRED účinne vypĺňa medzeru medzi primárnou a terciárnou starostlivosťou o klienta. Kontaktní pracovníci pracujú s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise bez toho, aby od nich vyžadovali ukončenie rizikového správania.

Terénna sociálna práca sa realizuje v mestách: Nitra, Sereď a Trnava vo večerných hodinách.

V rámci programu KROK VPRED sa realizuje pravidelne projekt STORMík – časopis pre klientov, ktorý okrem informácií o časoch, miestach a možnostiach služby obsahuje aj články z oblasti zdravia, drog či práva. Klienti môžu priamo prispievať svojou tvorbou - poéziou, kresbami, článkami, príbehmi. Prípadne sa spolupodieľať na výbere aktuálnych tém budúcich čísel časopisu. Okrem odborných článkov obsahuje časopis aj voľnočasové a zábavné prvky. Viac informácií o časopise STORMík.

Ciele a úlohy programu KROK VPRED

 • Prispieť k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z vnútrožilového užívania drog u obyvateľov miest Nitra, Sereď, Trnava a osôb zdržiavajúcich sa v danej lokalite prostredníctvom mobilnej terénnej sociálnej práce.
 • Kontaktovať a poskytovať poradenstvo a ďalšie služby osobám pracujúcim v pouličnom sex-biznise najmä v mestách Sereď a Trnava.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek prostredníctvom distribúcie sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým zmierniť riziko prenosu krvou prenosných ochorení (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) medzi užívateľmi.
 • Znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na majoritnú populáciu zberom a bezpečnou likvidáciou injekčných striekačiek.
 • Zvyšovať motiváciu klientov smerujúcu k zlepšeniu svojej životnej situácie prostredníctvom poradenstva.
 • Napomôcť klientom zlepšiť kvalitu svojho života prostredníctvom sociálnej asistencie (sprevádzanie kontaktnými pracovníkmi k lekárovi, do úradov a pod.).
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné) medzi klientmi programu, ako aj z klientov programu na majoritnú populáciu.
 • Zaškoliť do pracovného tímu nových kontaktných pracovníkov, tak aby bola personálne zabezpečená kontinuálna práca v teréne, zabezpečiť očkovanie pre týchto pracovníkov.
 • Zvyšovať kvalifikáciu a motiváciu kontaktných pracovníkov pravidelným vzdelávaním, samoštúdiom a supervíziou.

Cieľové skupiny programu KROK VPRED

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise
 • odborná a laická verejnosť
 • blízke osoby našich klientov trpiace syndrómom spoluzávislosti

Ciele a úlohy programu KROK VPRED

 • Výmenný servis a distribúcia materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontaktná práca
 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti
 • Základné (neinvazívne) zdravotné ošetrenie
 • Informačný servis
 • Motivačné rozhovory
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Sociálna asistencia
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie