Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2677 2597 english version

Charakteristika projektu Stereo

logo projektu Stereo

STEREO - Charakteristika

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Pracovníci programu prinášajú do škôl informácie a nové vedomosti. Tie sa týkajú látkových, nelátkových závislostí a pridružených tém dotýkajúcich sa problémov nielen mladých ľudí, ale aj celej spoločnosti (pohlavné choroby, obchod s ľuďmi, šikanovanie a pod.). Svojimi intervenciami sa pokúšajú korigovať nesprávne informácie a odstraňovať mýty, ktoré sú neustále prítomné na strane žiakov, ale aj pedagógov.

Každé preventívne stretnutie má stanovenú štruktúru. Pracovníci postupujú podľa vypracovaného manuálu obsahujúceho súhrn aktivít k jednotlivým témam. Aktivity sú modifikované podľa potrieb žiakov triedy. Preventívne stretnutie má rozsah dvoch vyučovacích hodín (90 minút).

Prevenciu v škole vykonáva nemenná dvojica tvorená z vyškolených pracovníkov vždy v jednej triede s maximálnym počtom 20 žiakov. Žiaci majú možnosť v prípade potreby a záujmu nakontaktovať pracovníkov na individuálnu prácu prípadne poradenstvo.

Škola má možnosť vyberať z viacerých tém. Súčasťou programu je úvodné a záverečné stretnutie. Orientačné okruhy tém: alkohol, cigarety, halucinogény, depresanty, bezpečný internet, rasizmus, šikanovanie, obchod s ľuďmi, HIV/AIDS...

Ciele a úlohy programu STEREO

  • Pôsobiť preventívne na žiakov základných a stredných škôl a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
  • Pracovať so žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
  • Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie.
  • Umožniť žiakom vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu.
  • Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít skupinovou prácou a akceptujúcim postojom.

Cieľové skupiny programu STEREO

  • žiaci základných škôl a stredných škôl
  • odborná a laická verejnosť
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk kondomshop.sk EEA Grants Norway Grants Kto pomôže Slovensku Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko Bodka Nadácia Tatra banky Nadácia Eset Sananim Občianske združenie Prima Občianske združenie Odyseus Priestory pre tvory Nadácia SPP
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie