Podporte naše aktivity Konferencia Kompozit Darujte 2% dane

Charakteristika projektu Stereo

logo projektu Stereo

STEREO - Charakteristika

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Pracovníci programu prinášajú do škôl informácie a nové vedomosti. Tie sa týkajú látkových, nelátkových závislostí a pridružených tém dotýkajúcich sa problémov nielen mladých ľudí, ale aj celej spoločnosti (pohlavné choroby, obchod s ľuďmi, šikanovanie a pod.). Svojimi intervenciami sa pokúšajú korigovať nesprávne informácie a odstraňovať mýty, ktoré sú neustále prítomné na strane žiakov, ale aj pedagógov.

Každé preventívne stretnutie má stanovenú štruktúru. Pracovníci postupujú podľa vypracovaného manuálu obsahujúceho súhrn aktivít k jednotlivým témam. Aktivity sú modifikované podľa potrieb žiakov triedy. Preventívne stretnutie má rozsah dvoch vyučovacích hodín (90 minút).

Prevenciu v škole vykonáva nemenná dvojica tvorená z vyškolených pracovníkov vždy v jednej triede s maximálnym počtom 20 žiakov. Žiaci majú možnosť v prípade potreby a záujmu nakontaktovať pracovníkov na individuálnu prácu prípadne poradenstvo.

Škola má možnosť vyberať z pätnástich tém. Súčasťou programu je úvodné a záverečné stretnutie.

Ciele a úlohy programu STEREO

 • Pôsobiť preventívne na žiakov základných a stredných škôl a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
 • Pracovať so žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie.
 • Umožniť žiakom vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu.
 • Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít skupinovou prácou a akceptujúcim postojom.

Cieľové skupiny programu STEREO

 • žiaci základných škôl a stredných škôl
 • odborná a laická verejnosť

Témy stretnutí

 1. Úvodné stretnutie
 2. Alkohol
 3. Cigarety
 4. Pseudodrogy
 5. Halucinogény
 6. Stimulanty
 7. Depresanty
 8. Bezpečný internet
 9. Gamblerstvo, počítačové hry
 10. HIV/AIDS
 11. Obchod s ľuďmi
 12. Graffity
 13. Šikanovanie
 14. Sexuálna orientácia
 15. Rodová výchova
 16. Rozvoj emócií
 17. Záverečné sumarizačné stretnutie
Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Združenie STORM je členom Platformy MVO v oblasti drog

Podporujú nás: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Intenda, MINV SR, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj Nadácia Orange Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nadácia pre deti Slovenska Nitriansky samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.isgdent.com/ Úrad vlády SR IA MPSVR SR Operačný program Ľudské zdroje Hodina deťom www.teekanne.sk Nadácia Granvia Nitrianska komunitná nadácia Erasmus Plus Nitra Deň prohuman.sk isexshop.sk e-kondomy.sk EEA Grants Norway Grants Nadácia otvorenej spoločnosti mesto Nitra mesto Sereď mesto Trnava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Nadácia Pontis Reckitt Benckiser Slovensko
Ochrana osobných údajov Verejné obstarávanie