rolex oyster perpetual rolex calibre 2836 2813 unisex m124300 0006 automatic with the best prices.the design and style of the best om rolex datejust rolex calibre 2836 2813 ladies m126284rbr 0038 12mm in the world incontestable.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - CIRKUS

Naše programy:CIRKUS

Nízkoprahový program pre deti, mládež a ich rodinných príslušníkov v meste Nitra.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu CIRKUS

Program CIRKUS sa zameriava na primárnu prevenciu rizikového správania u detí a mládeže. Funguje na princípoch nízkoprahovosti a na základe filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Program poskytuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou pre sídliskovú mládež v meste Nitra. Dáva mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné hodnoty, bezpečnejšie spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Pracovníci najmä pomocou voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovou skupinou. Prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, povzbudzovaním a oceňovaním vedú klientov k samostatnosti, zodpovednosti a sebadôvere.

Program CIRKUS poskytuje klientom informácie a sprevádzanie, pomáha im riešiť krízové a záťažové situácie, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať sociálne zručnosti a taktiež zapája komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.

Ciele a úlohy

 • Pracovať s deťmi a mládežou na základe nízkoprahovosti a filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Poskytovať kvalitné sociálne služby pre danú cieľovú skupinu.
 • Minimalizovať rizikové správanie páchané na cieľovej skupine a páchané ňou a tým zvyšovať bezpečie v meste (znižovať experimentovanie s drogami, záškoláctvo, drobnú kriminalitu, vandalizmus, sexuálne násilie a pod.)
 • Realizovať preventívne aktivity prioritne zamerané na užívanie rôznych druhov drog.
 • Sprevádzať klientov počas krízových a záťažových situácií, zvyšovať ich participáciu a rozvíjať ich sociálne zručnosti.
 • Spájať komunitu a spoluvytvárať sociálnu sieť sídliska Klokočina mesta Nitra a zapájať komunitu, rodičov, ostatné organizácie a sociálne okolie do preventívnych programov rozličného charakteru.
 • Spolupracovať naďalej s Asociáciou nízkoprahových programov pre deti a mládež a inými dôležitými inštitúciami v tejto oblasti.
 • Vzdelávať a dovzdelávať pracovníkov programu v aktuálnych oblastiach a poskytovať im pravidelnú supervíziu.
 • Vyvíjať kroky k aktivitám, ktoré môžu pomôcť k medializácii a popularizácii nízkoprahových služieb pre deti a mládež.

Poskytované služby

 • Sociálne poradenstvo pre deti a mládež a pre blízke osoby klientov
 • Kontaktná práca
 • Voľnočasové aktivity
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Informačný servis
 • Distribúcia klienta do ďalších pomáhajúcich inštitúcií
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (pracovné agentúry, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy a pod.)
 • Organizovanie besied, prednášok, komunitných akcií a interaktívnych workshopov a iné

Cieľové skupiny

 • jednotlivci a skupiny detí a mládeže vo veku od 11 do 22 rokov, ktorí prežívajú rôzne nepriaznivé sociálne situácie, vyrastajú často v málo podnetnom prostredí s nedostatkom príležitostí
 • blízke osoby detí a mládeže
 • odborná a laická verejnosť
 • komunita

Aktivityprogramu CIRKUS

Otvorenie a udržiavanie prvej komunitnej záhradky na Klokočine

Komunitné Centrum na Nedbalovej 17 sa pýši krásne zakvitnutou záhradkou. V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať projekt výstavby komunitnej záhradky. Realizácia prebehla vďaka finančnej podpore z Nitrianskej komunitnej nadácie. Otvorenie záhradky sa uskutočnilo formou tradičnej komunitnej akcie. Akciu sprevádzalo množstvo aktivít, ako napr. samotné sadenie byliniek, športové či kreatívne aktivity, príjemná hudba, dobré jedlo a mnoho odmien, ktoré sa realizovali z finančnej podpory Nadácie pre deti Slovenska a firmy Jaguar Land Rover. Záhradka spojila opäť všetky generácie a z pohodlia svojich domovov vytiahla malých i veľkých späť do prírody. Od jej založenia sa o záhradku starajú najmä pracovníci a klienti klubu.

Komunitné podujatia:

Komunitné podujatia sú tradičnou aktivitou najmä programu CIRKUS. Ich prioritným cieľom je spájať komunitu, predstavovať naše služby a ponúknuť príjemné trávenie voľného času.

Piknik v záhradke

Každoročná komunitná akcia programu CIRKUS sa v roku 2020 niesla v duchu pikniku v našej komunitnej záhradke, ktorá sa stala pevnou súčasťou tunajšieho komunitného centra. Podujatie sa konalo v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami, ktoré dovoľovali zhromažďovanie v exteriéroch. Dospelí členovia sídliskovej komunity takto dostali možnosť nahliadnúť do priestorov nízkoprahového klubu. O príjemnú atmosféru sa postarali rytmy Graema Marka, po ktorom nasledovalo vystúpene bábkové predstavenie Pinoccio z dielne pouličného divadla ZkuFraVon. Tradičnou súčasťou komunitného podujatia bolo zdravé občerstvenie pripravené OZ CUKETA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Privítanie jesene alebo aj oficiálne otvorenie zrekonštruovaných priestorov

Programu CIRKUS neporušil tradíciu a aj v roku 2019 zrealizoval komunitné podujatie. Témou podujatia bolo Privítani jesene a oficiálne otvorenie zrekonštruovaných priestorov nízkoprahového klubu pre deti a mládež v komunitnom centre. Nepriaznivé počasie prinútilo organizátorov k zmene plánov a celé podujatie sa konalo vo vnútorných priestoroch. O hudobný program sa postaralo hudobné zoskúpenie Ondrej Vydarený & Dominika Ďurčová & Alexandra Danišová a spevák írskeho pôvodu žijúci na Slovensku Graeme Mark. Podujatím účastníkov sprevádzala moderátorka Mary zo známej rozhlasovej stanice Rádio Anténa Rock. Nemenej zaujímavou aktivitou podujatia bola vernisáž fotografií klientov programu CIRKUS. Deti a mladí vyjadrili svoje pocity a zážitky z exkurzií organizovaných v rámci projektu „CIRKUS na cestách“.

Zlatým klincom programu bolo oficiálne otvorenie zrekonštruovaných priestorov nízkoprahového klubu CIRKUS. Komunitné podujatie bolo realizované vďaka finančnej podpore Nadácie Tatrabanky a Nadácie pre deti Slovenska, grantová výzva Hodiny deťom.

Kontaktné údaje programu CIRKUS

Združenie STORMProgram CIRKUS

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

cirkus@zdruzeniestorm.sk

+421 905 943 229

Kontaktujte nás

Mgr. Mária ŐsziováKoordinátorka programu, sociálna pracovníčka

0905 943 229

osziova@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50