Naše programy:STEREO

Viac informácii o programe

Charakteristika programu STEREO

Programom STEREO sa Združenie STORM venuje primárnej prevencii v základných a stredných školách prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd).

Pracovníci programu prinášajú do škôl informácie a nové vedomosti z oblasti drog a rizikového správania (obchod s ľuďmi, šikanovanie, diskriminácia a pod.). Svojimi intervenciami sa pokúšajú korigovať omyly a odstraňovať mýty, ktoré sú neustále prítomné na strane žiakov i pedagógov. Zároveň povzbudzujú mladých ľudí k zodpovednému správaniu a ku kritickému mysleniu pri dôležitých momentoch života.

Každé preventívne stretnutie má stanovenú štruktúru. Pracovníci postupujú podľa vypracovaného manuálu obsahujúceho súhrn aktivít k jednotlivým témam. Aktivity sú modifikované podľa potrieb žiakov triedy. Preventívne stretnutie má rozsah dvoch vyučovacích hodín (90 minút).

Prevenciu v škole vykonáva nemenná dvojica tvorená z vyškolených pracovníkov vždy s tou istou triedou. Žiaci majú možnosť v prípade potreby a záujmu nakontaktovať pracovníkov na individuálnu prácu prípadne poradenstvo.

Orientačné okruhy tém: alkohol, cigarety, halucinogény, depresanty, bezpečný internet, rasizmus, šikanovanie, obchod s ľuďmi, HIV/AIDS...

Zároveň je možné osloviť združenie aj na jednorazovú aktivitu na školách. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na stereo@zdruzeniestorm.sk

Ciele a úlohy

 • Pracovať so žiakmi na posilnení prevencie a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
 • Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít skupinovou prácou a akceptujúcim postojom.
 • Pracovať so žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie pre žiakov i pedagógov.
 • Umožniť žiakom vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu.

Poskytované služby

 • skupinová preventívna práca so zacielením na interaktivitu žiakov a študentov
 • individuálne poradenstvo a podpora v náročných životných situáciách žiakom a študenom
 • sociálne poradenstvo pre pedagógov, prípadne blízke osoby žiakov a študentov

Cieľové skupiny

 • žiaci základných škôl a stredných škôl
 • pedagógovia
 • odborná a laická verejnosť

Spolupracujúce školy

 • Základná škola s materskou školou Dvorníky 149
 • Základná škola s materskou školou Vištuk
 • Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
 • Stredné odborné učilište, Levická 40, Nitra
 • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ul. 1. mája 500, Vráble
 • Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Drážovská 14, Nitra
 • Stredná priemyselná škola stavebná Nitra, Cabajská 4, Nitra
 • Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, TRUNI, Trnava
 • Základná škola a materská škola, Šoporňa
 • Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra
 • Základná škola Fatranská 14, Nitra
 • Základná škola Škultétyho ul., Nitra
 • Gymnázium Párovská 1, Nitra
 • Základná škola s materskou školou, Sasinkova 3, Lužianky
 • Gymnázium, Školská 26, Vráble
 • Základná škola Zbehy 661
 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra

Aktivityprogramu STEREO

Kontaktné údaje programu STEREO

Združenie STORMProgram STEREO

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

stereo@zdruzeniestorm.sk

+421 905 943 229

Kontaktujte nás

Mgr. Mária ŐsziováKoordinátorka programov

0905 943 229

osziova@zdruzeniestorm.sk