luxury patek philippe calatrava replica fuses the remarkable watchmaking connotation.Happ Box Mini Vapes Descartáveis for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - STEREO

Naše programy:STEREO

Program poskytujúci primárno-sekundárnu prevenciu rizikového správania na základných školách, stredných školách a v iných výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu STEREO

Program STEREO sa venuje primáro-sekundárnej  prevencii prostredníctvom skupinovej interaktívnej práce a aplikovania filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd). Naša originálna metodika je aj akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nielen do škôl prinášame informácie a nové vedomosti z oblasti drog a rizikového správania (obchod s ľuďmi, šikanovanie, diskriminácia a pod.). Intervenciami korigujeme omyly a odstraňujeme mýty, ktoré sú neustále prítomné na strane žiakov i pedagógov. Zároveň povzbudzujeme mladých ľudí k zodpovednému správaniu a ku kritickému mysleniu pri dôležitých momentoch života.

Každé preventívne stretnutie má stanovenú štruktúru. Aktivity sú modifikované podľa potrieb každej skupiny. Preventívne stretnutie má rozsah dvoch vyučovacích hodín (90 minút).

Workshopy realizuje vždy dvojica odborníkov. Účastníci následne majú možnosť nakontaktovať sa na individuálnu prácu, prípadne sociálne poradenstvo.

Orientačné okruhy tém: alkohol, tabak a nikotín, marihuana, stimulanty (pervitín, extáza..), depresanty (heroín, tabletky...), internet a sociálne siete, rasizmus, šikana, kyberšikana, obchodovanie s ľuďmi, HIV/AIDS...

Zároveň nás môžete osloviť aj na jednorazový workshop na školách ale aj v iných zariadeniach (internáty, komunitné centrá, Centrá pre deti a rodinu....) V prípade záujmu nás kontaktujte na stereo@zdruzeniestorm.sk

PaedDr. Jana Kramárová, riaditeľka Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici
"Chceme deti chápať, máme ich radi, no nie vždy vieme ako sa na ne naladiť. Ďakujeme Združeniu STORM za seminár, ktorým nám pomohli zorientovať sa v protidrogovej prevencii. Najlepšou časťou určite boli konkrétne efektívne rozhovory, ktoré učiteľ využije aj mimo danej problematiky. Naši piataci boli z prístupu lektorov nadšení. Otvorene, aktívne komunikovali. A tak sme dostali 2 v jednom: niečo sa naučili deti a niečo dospelí."

Ciele a úlohy

 • Pracovať so žiakmi na posilnení prevencie a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí.
 • Vytvárať bezpečný, podporujúci priestor na realizáciu preventívnych aktivít skupinovou prácou a akceptujúcim postojom.
 • Pracovať so žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom skupinovej práce, interaktívnou formou v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovania rizík/škôd).
 • Odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie pre žiakov i pedagógov.
 • Umožniť žiakom vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu.

Poskytované služby

 • skupinová preventívna práca so zacielením na interaktivitu žiakov a študentov
 • individuálne poradenstvo a podpora v náročných životných situáciách žiakom a študenom
 • sociálne poradenstvo pre pedagógov, prípadne blízke osoby žiakov a študentov

Cieľové skupiny

 • žiaci základných škôl a stredných škôl
 • pedagógovia
 • odborná a laická verejnosť
 • rodičia, rodinní príslušníci a iní zákonní zástupcovia
 • klienti rôznych centier 

Spolupracujúce školy

 • Komunitné centrum Orechov dvor, Orechov dvor 42, Nitra
 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
 • Základná škola Krčméryho, Krčméryho 2, Nitra
 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
 • ROS Nové Zámky, SNP 32
 • Základná škola s materskou školou Dvorníky 149
 • Základná škola s materskou školou Vištuk
 • Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
 • Stredné odborné učilište, Levická 40, Nitra
 • Stredné odborné učilište elektrotechnické, Ul. 1. mája 500, Vráble
 • Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Drážovská 14, Nitra
 • Stredná priemyselná škola stavebná Nitra, Cabajská 4, Nitra
 • Základná škola Benkova, Benkova 34, Nitra
 • Základná škola a materská škola, Šoporňa
 • Základná škola Nábrežie mládeže 5, Nitra
 • Základná škola Fatranská 14, Nitra
 • Základná škola Škultétyho ul., Nitra
 • Gymnázium Párovská 1, Nitra
 • Základná škola Zbehy 661
 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra

Aktivityprogramu STEREO

Kontaktné údaje programu STEREO

Združenie STORMProgram STEREO

Nedbalova 540/17, Nitra 94911

stereo@zdruzeniestorm.sk

+421 905 943 229

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Kotrecovákoordinátorka programu, sociálna pracovníčkaNItra

+421905943229

kotrecova@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50