a leader in christian dior 118490 unisex fashionable hoodies making since 1868.predicting and / or using the style for the intervals can be described as have in luxury rolexair kingwholesale replica rolex air king 36mm mens 114200sso watch automatic.

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ESF projekty

Spolupráca / ESF projekty

Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji

Združenie STORM vo svojom programe CIRKUS od 2.1.2018 začalo s realizáciou projektu pod názvom Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji.  Aktivity sa môžu uskutočniť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prostredníctvom rozvoja fungujúceho ambulantného programu v nízkoprahovom klube pre deti a mládež na Klokočine v Nitre a rozbehnutia nového terénneho programu chceme napomôcť k znižovaniu negatívnych dopadov spojených s rizikovým správaním a málo podnetným prostredím na vývoj detí a mládeže. Realizáciou projektu chceme dosiahnúť najmä zvýšenie počtu klientov a členov ich rodín využívajúcich služby zariadenia - napr. špeciálne sociálne poradenstvo, rozvíjať nové služby poskytované terénnou formou. Nový rozšírený projektový model prevádzky by napĺňal potreby vyššieho počtu detí, mládeže ako aj ich rodín, ktorým by tak boli k dispozícii ľahko dostupné, bezplatné, odborné intervencie zamerané na pomoc a podporu.

Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity.

  1. podaktivita - rozvoj terénnej sociálne práce v otvorenom prostredí. Momentálne systematickú terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou v meste Nitra nevykonávame. Nami realizovaná práca bude prebiehaťod pondelku do štvrtku prevažne v poobedných a večerných hodinách, podľa záujmu a potrieb cieľovej skupiny. Začiatok služby bude určený na administráciu a online kontat s klientmi. Ostatný čas bude vyhradený na priamu prácu s klientmi v otvorenom prostredí. Realizáciou podaktivity budú poverení dvaja terénni sociálni pracovníci na polovičný úväzok. Lokality výkonu terénnej práce sú druhé najväčšie sídlisko v Nitre Chrenová, kde z mapovania vieme o potenciálnych nových klientoch.
  2. podaktivita – rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom zariadení. Klub bude otvorený od pondelka do štvrtku na 5 hodín denne a zvýšime čas vyhradený na individuálne poradenstvo pre klientov alebo ich rodinných príslušníkov a psychologické poradenstvo na základe dohody na 4 hodiny denne po celý týždeň. Začiatok služby bude určený na administráciu projektu, prípravu a online kontakt a poradenstvo s klientmi. Ostatný čas bude vyhradený na priamu prácu s klientmi. Realizáciou podaktivity budú poverení dvaja sociálni pracovníci na plný úväzok.

Bližšie informácie o projekte:

  • Názov projektu Rozvoj sociálnej práce v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a v otvorenom prostredí v Nitrianskom kraji
  • Názov operačného programu:Operačný program ľudské zdroje
  • Kód výzvy a ITMS kód projektu:OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 kód projektu 312041I937
  • Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:312000 - Operačný program Ľudské zdroje 312040 - 4. Sociálne začlenenie 312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Časový rámec realizácie projektu:2.1.2018 – 31.8.2021
  • Kontaktné údaje prijímateľa:Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra, Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 0905943229, zdruzenie.storm@gmail.com, www.zdruzeniestorm.sk
  • Ciele projektu:práca v otvorenom prostredí, zefektívnenie práce v otvorenom prostredí, zvýšenie opatrení sociálno-právnej ochrany a zefektívnenie prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Cieľové skupiny:deti a mládež, rodinní príslušníci a blízke osoby, verejnosť

https://www.high-endrolex.com/50