https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Združenie STORM - ZÓNA

Naše programy:ZÓNA

Nízkoprahové kontaktné centrum v meste Sereď pre osoby užívajúce drogy, osoby pracujúce v pouličnom sex-biznise, ich rodiny, blízkych a verejnosť.

Viac informácii o programe

Charakteristika programu ZÓNA

Program ZÓNA ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby cieľových skupín a obyvateľom mesta Sereď.

Program vychádza z prístupu Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd), ochrany verejného zdravia, nízkoprahovej filozofie a venuje sa najmä sekundárnej prevencii.

Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene a uschopňovať ich v ich rozhodnutiach. Základné služby sú klientom programu poskytované anonymne a bezplatne.

Ciele a úlohy

 • Zvyšovať najmä sociálnym poradenstvom motiváciu k zmene a prispieť k udržaniu a/alebo ku zlepšeniu životnej situácie klientov.
 • Napomáhať poradenstvom pri zvládaní záťažových situácií.
 • Zlepšiť kvalitu života sociálnou asistenciou, zmierňovať a eliminovať predsudky a mýty zo strany verejnosti a iných inštitúcií.
 • Zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného infikovania krvou prenosných a pohlavných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu a tým znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení a prispievať k ochrane verejného zdravia.
 • Minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení.

Poskytované služby

 • Poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti pre injekčných užívateľov drog, pre osoby pracujúce v sex-biznise, pre rodinných príslušníkov a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • Kontaktná práca
 • Výmenný servis a distribúcia najmä zdravotníckeho materiálu potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy a elimináciu rizikového správania
 • Kontakt s inými pomáhajúcimi odborníkmi (právnik, zdravotná sestra, psychiater a pod.)
 • Sociálna asistencia do sociálnych a iných služieb potrebných na stabilizovanie a/alebo zlepšenie aktuálnej situácie klienta (zdravotnícke a resocializačné zariadenia, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy, pracovné agentúry a pod.)
 • Krízová intervencia
 • Situačná intervencia
 • Pomoc pri administrácii dokumentov, žiadostí a listín
 • Uschovanie dôležitých dokumentov, listín
 • Použitie telefónu či počítača s pripojením na internet pri riešení aktuálnej sociálnej alebo zdravotnej situácie
 • Doručenie pošty klienta a využitie poštovej adresy kontaktného centra
 • Distribúcia informačno-edukačných materiálov
 • Základné neinvazívne zdravotné ošetrenie
 • Potravinový servis (instantná polievka, keks, čaj, voda)

Cieľové skupiny

 • injekční užívatelia drog
 • osoby pracujúce v sex-biznise
 • rodinní príslušníci a osoby blízke injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise
 • obyvatelia mesta Sereď a iných miest
 • odborná a laická verejnosť

Aktivityprogramu ZÓNA

3P – práca, pomoc, podpora

Projekt je zameraný na zvyšovanie kompetencií klientov a umožňuje odpracovať v kontaktnom centre hodiny, za ktoré dostane klient protiodmenu.

Projekt 3P-pomoc, práca podpora v programe ZÓNA je rozdelený na dve oblasti - sociálnu časť a komfortnú časť. V sociálnom balíku môže klient pracovať akékoľvek časové obdobie, ale max. 4 hodiny denne za 4,00 EUR/hod. Ako protihodnotu za odpracované hodiny nedostáva financie, ale môže si zaplatiť kolky na občiansky preukaz, výživné, splátky exekúcie, poistenia a pod. V komfortnom balíku si môže nakúpiť primerané jedlo, oblečenie, kredit, zaplatiť za ubytovňu a pod. Samozrejme, nie je možné za tieto financie nakúpiť drogy a alkohol. S klientom pracovníci vždy prechádzajú jednotlivé možnosti, pravidlá, podporujú ho v dosiahnutí stanoveného cieľa a spoločne zhodnocujú spoluprácu. Klienti sú tak vedení k zodpovednosti, učia sa čiastočným pracovným návykom a zvyšujú si kvalitu života.
,,Projekt 3P- práca, pomoc, podpora je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 –2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.


STORMík

Projekt je zameraný na vydávanie rovnomenného časopisu z dielne organizácie výlučne pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise. Pilotne sa začal časopis vydávať v marci 2005 z vlastných prostriedkov, od roku 2007 bolo jeho vydávanie hradené z rôznych menších grantov. Cieľom projektu je vzdelávanie a informovanie klientov o témach, ktoré sú im blízke pútavou formou. Obsahom jednotlivých čísel časopisu sú príspevky najmä z oblasti rôznych možností eliminovania rizikového správania. Priestor sa venuje taktiež zaujímavostiam zo zahraničia a novinkám. Súčasťou sú aj príspevky od klientov vo forme obrázkov alebo príbehov. Časopis sa z roka na rok profesionalizuje, jeho úroveň po obsahovej ale aj grafickej stránke neustále narastá.

Časopisy STORMík na stiahnutie

Listová korešpondencia s klientmi

Pracovníci programu ZÓNA ponúkajú klientom aj možnosť písania si listov napr. do výkonu trestu odňatia slobody, liečebných zariadení, do zahraničia a pod. Hlavným cieľom tejto aktivity je podporiť a motivovať klienta aj na „diaľku“ v jeho túžbe zmeniť svoju životnú situáciu. Zároveň klient nezostáva opustený, má príležitosť sa poradiť, udržiavať sociálny kontakt.

4P - pomoc, práca, podpora a počítač

Kontaktné centrum ZÓNA je jedeným z troch existujúcich priestorov na Slovensku, kde ľudia užívajúci drogy a osoby pracujúce v sex-biznise môžu vyhľadať odborníkov.
Klientom poskytujeme pomoc, podporu, sprevádzanie, odborné poradenstvo, zdravotnícky materiál a pracovný tréning.
Kontaktné centrum denne navštívi cca 10 klientov a ich priemerný vek je 38 rokov. Väčšina z nich nemá základne znalosti týkajúce sa práce s počítačom, ktoré sú v súčasnej dobre tak veľmi potrebné. V ZÓNE sme používali 10 rokov starý počítač, ktorý aj napriek našej snahe už dlhšiu dobu nespĺňal svoj účel a zároveň klientov demotivoval v práci. Vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange sme dostali príležitosť vymeniť naše staré počítače za nové a modernejšie a tým vznikol nový projekt 4P – pomoc, práca, podpora, počítač.  Medzi hlavné ciele projektu 4P – pomoc, práca, podpora a počítač patrí podpora motivácie a počítačovej gramotnosti, zvýšenie povedomia o bezpečnosti v online priestore a rozvoj kritického myslenia. Cieľom je tiež poukazovať na rizika rôznych pracovných ponúk so zacielením najmä na zahraničie a riziká obchodovania s ľuďmi. Aktivity projektu 4P sú naplánované tak, aby sa klienti mohli učiť od základu ovládania počítača až k bezpečnému používaniu sociálnych sieti. Zároveň všetky aktivity budú prispôsobené individuálnym zručnostiam každého klienta.
Ďakujeme nadácii Orange, že sprístupňuje digitálny svet naším klientom a nezabúda ani na tieto ohrozené cieľové skupiny.

Kontaktné údaje programu ZÓNA

Združenie STORMProgram ZÓNA

I. Krasku 2464/38, Sereď 92601

zona@zdruzeniestorm.sk

+421 917 816 654

Kontaktujte nás

Mgr. Pavol VančoKoordinátor programov, sociálny pracovníkTrnava, Sereď

0915 908 814

vanco@zdruzeniestorm.sk

https://www.high-endrolex.com/50